Watch the following video: https://www.ted.com/talks/shlomo_benartzi_saving_for_